Den nye udbudslov
Kategorier: Byggejura

Den nye udbudslov

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Fausing
Kursusdato
Kursussted
Status
 
25.01.2017 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Den nye udbudslov er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Grundigt praksisorienteret indlæringskursus om den nye udbudslov, der er trådt i kraft 1/1-16 - du får serveret, hvad den byder på af nyt og hvad det betyder for dig i praksis. Og det er NU, du skal have styr på det - både som ordregiver og som tilbudsgiver!

Hvad lærer jeg?
Du får overblikket over alt det vigtigste nye i den nye danske udbudslov!

Du får helt styr på de væsentligste centrale ændringer ift. vanlig udbudspraksis.

Du rustes til at kunne gøre det rigtigt, når du sidder i den praktiske udbudssituation - så du undgår kedelige, dyre henvendelser fra Klagenævnet.

Og du får det direkte fra en fra udbudslovsudvalget!

Indhold
A) Overblikket
Det er vigtigt at have overblikket, så det får du. Og det er ikke enkelt - der er meget nyt og det er vanskeligt stof.

B) I dybden - med de væsentligste, centrale ændringer
- Vi tager fat på de væsentligste og mest centrale ændringer i den nye udbudslov ift. hidtidig udbudspraksis.

- Vi gennemgår ændringerne, sætter dem ind i praktisk sammenhæng gennem cases og eksempler - og tager os tid til at drøfte dem med dig og de øvrige deltagere.

- For det er vanskeligt stof - og det er vigtigt stof, som du kan spare mange penge på at have fuldt styr på. Dels ved at håndtere udbuddene bedst muligt ift. de nye muligheder - og dels ved at gøre det hele juridisk rigtigt, så du undgår (dyre) henvendelser fra Klagenævnet.

Kurset baseres på dialog og indlæring. Du får konkret og direkte anvendelig viden om, hvordan du anvender den nye udbudslov optimalt og korrekt.

Bemærk:
Udbudsloven er vedtaget af Folketinget d. 19/11-2015 og er trådt i kraft 1. januar 2016. Du skal derfor allerede nu som ordregiver eller tilbudsgiver kunne efterleve den, arbejde præcist med de nye regler og have den indarbejdet i din organisation.

Vores kursister siger
"God og levende formidling af stoffet."
"Små stald tips og drøftelser med kollegaerne"
"Fint med dialog mellem underviserne og deres til tider lidt forskellige meninger om relevante emner. Juridisk stof er udfordrende."
"God og levende formidling og dialog"
"Der blev afsat god tid til besvarelse af spørgsmål - og mulighed for kommentarer - hvilket også var godt, idet vi jo alle sidder med nogle erfaringer og tvivlsspørgsmål."

Målgruppe
Alle i bygge- og anlægssektoren med ansvar som ordregivende myndighed, tjenesteyder, entreprenør og lignende, der arbejder med eller under indflydelse af EUs udbudsdirektiver, herunder
- Regioner
- Kommuner
- Statsvirksomheder
- Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer
- Entreprenørfirmaer
- Servicesektoren
- Leverandører
- Jurister og revisorer

NB!:
Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler og de nye udbudsdirektiver.
Vær opmærksom på, at kurset ikke behandler forsyningsvirksomheder, da de ikke er omfattet af loven.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Undervisere
Projektdirektør, cand. jur., ingeniør Henrik Fausing, Dansk Byggeri
Advokat Carsten Lang-Jensen, Pind & Partnere Advokater

Du får derfor en praksisorienteret og effektiv gennemgang af det spritnye lovforslag leveret af - og drøftet med - advokat der har siddet med i udbudslovsudvalget og i den grad er med, hvor det sker, når det drejer sig om udbudsdirektiver på nationalt og internationalt plan.
Og du får det så sat endnu mere ind i praksis af anden advokat, der arbjder intenst med direktiverne i sin hverdag med kunder fra din dagligdag.

Baggrund
De nye udbudsdirektiver har budt på forenklinger og færre regler - men der er i den grad fortsat tale om et meget omfattende, detaljeret og komplekst regelsæt.

Udbudslovsudvalget har arbejdet intenst med at udnytte mulighederne i direktiverne til at få den bedst mulige lov. Og der er virkelig meget nyt ift. direktiverne.

Det er ikke nemt det her - der er meget nyt, og meget af det er "langhåret".

Udbudsdirektiver:
Det nye EU udbudsdirektiv er vedtaget af EU's Ministerråd. Forhandlingerne om det nye udbudsdirektiv blev afsluttet i juli 2013. Det blev siden hen behandlet i Europa Parlamentet d. 15. januar 2014 og blev så endeligt vedtaget af Ministerrådet d. 11. februar 2014 og offentliggjort i EU-Tidende d. 28. marts 2014.
Medlemsstaterne skal have implementeret direktivet i national ret senest d. 17. april 2016.

Direktivet åbner op for flere nye muligheder på udbudsområdet, der vil blive implementeret i dansk lovgivning.

Herunder nye regler for udbudsprocedurer, lettere adgang til at anvende udbudsformerne "konkurrencepræget dialog" og "udbud med forhandling", indførelsen af udbudsformen i"innovationspartnerskab", brug af kortere tidsfrister, mulighed for at stille krav om miljømærker, mulighed for at bede om supplerende oplysninger, anvendelse af livscyklusomkostninger, anvendelse af egenerklæringer (EPSD), mulighed for at tage særligt hensyn til små og mellemstore virksomheder mv.
Allerede nu anvendes nogle af principperne i Klagenævnet for Udbud.

Udbudsloven:
Næste skridt efter vedtagelsen af direktiverne er at få det indarbejdet i ny dansk udbudslov.

For at sikre den bedste udnyttelse af de nye muligheder, har regeringen nedsat et bredt sammensat udbudslovsudvalg, der nu er kommet med forslag til en ny dansk udbudslov.

I udvalgets kommissorium står, at: "Målet er, at sætte "det gode købmandsskab" i centrum, når det offentlige køber ind, således at ressourcerne bruges på at sikre det bedst mulige indkøb i stedet for på regelfortolkning og administrativt arbejde."

Udvalget har derfor bl.a. haft fokus på, hvordan ordregivere og leverandører får de bedste muligheder for at udnytte de nye muligheder i direktivet.

Udbudslovsudvalget forslag til ny dansk udbudslov har ført til, at loven er fremsat 7. okt. 2015. Og loven blev vedtaget d. 19/11-2015 - og træder i kraft 1/1-2016.Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Registrering morgenmad samt kaffe / te

Kl. 09.00
Den nye udbudslov
Med udgangspunkt i bygge- og anlægsudbud forventes pt. følgende elementer gennemgået i udbudsloven:

- Lovens grundlag - forholdet til Traktaten og direktiv 2014/24/EU
- Lovens ramme: Lovtekst, lovbemærkninger og udbudslovsudvalgets afrapportering
- Grundlæggende principper i loven: Lige behandling - og gennemsigtighed, proportionalitet, ikke forskelsbehandling, gensidig anerkendelse
- Lovens anvendelsesområde, hvem og hvad er omfattet?
- Tærskelværdi
- Mulighed for forudgående markedsundersøgelser
- Udbudsformerne, særligt om offentligt-/begrænset udbud contra udbud efter forhandling og konkurrencepræget dialog
- Rammeaftaler
- Udbudsmaterialets udformning og indhold, samt forpligtelsen til at offentliggøre udbudsmaterialet samtidig med annonceringen efter ansøgere/tilbudsgivere
- Alternative tilbud
- Sideordnede udbud
- Offentliggørelse herunder ESPD og tidsfrister
- Antal af tilbudsgivere og muligheden for begrænsning af disse
- Udelukkelse og udvælgelse. Hvem har bevisbyrden for hvad?
- Hvad må forandres i et annonceret udbud inden licitationen?
-Tre tildelingskriterier: 1) Pris, 2) omkostninger og 3) bedste forhold mellem pris og kvalitet, herunder: Underkriterier samt evalueringsmodeller, og hvordan skal evalueringskriterierne offentliggøres før licitationen. Beregning af livscyklusomkostninger
- Underretning og stand still
- Hvornår medfører en ændring i en allerede indgået kontrakt krav om fornyet udbud
- Klage og ikrafttræden

Indholdet tilpasses løbende med arbejdet med loven.

Pauser indlagt undervejs

Kl. 12.00 - 12. 45
Frokost

Kl. 12.45
Den nye udbudslov fortsat

Kl. 16.00
Tak for i dag
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser